Privacy Policy Participe


Participe verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en relaties. Participe hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met en het beschermen van persoonsgegevens. In de privacyverklaring staat omschreven op welke manieren Participe met persoonsgegevens om gaat, deze verwerkt en bewaart. Ook wordt er ingegaan op de rechten die betrokkenen hebben wanneer zijn/haar gegevens door Participe verwerkt worden.

 

In deze privacyverklaring leest u hoe Tom in de buurt met persoonsgegevens omgaat. De privacyverklaring is het uitgangspunt voor ons privacy beleid. Deze verklaring betreft het verwerken van persoonsgegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast voldoen wij ook aan de eisen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als Tom in de buurt gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van onze klanten. Afhankelijk van het aanbod waar u gebruik van maakt kan het nodig zijn persoonsgegevens te registreren. Bijvoorbeeld omdat u gebruik wilt maken van onze maaltijdvoorziening of u zich aan wilt melden voor een activiteit. Wanneer u gebruik maakt van een langduriger ondersteuningstraject waarbij u gericht werkt aan bepaalde doelen, leggen wij met uw toestemming informatie vast in uw persoonlijke online dossier. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn.

 

1. Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam- en adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto, etc. De wet onderscheidt bijzondere persoonsgegevens van gewone persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Dergelijke gegevens mogen daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras en godsdienst. Binnen Participe hebben alleen personen toegang tot de (bijzondere) persoonsgegevens die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan wet- en regelgeving. Deze personen hebben ten aanzien van de (bijzondere) persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht en een verklaring omtrent gedrag (VOG). We informeren de betrokkenen welke (bijzondere) persoonsgegevens we met welk doel verwerken. Voor de leesbaarheid wordt in het vervolg van deze privacyverklaring alleen de term ‘persoonsgegevens’ gehanteerd.

 

2. Wettelijke uitgangspunten

Participe verwerkt alleen persoonsgegevens met de volgende wettelijke uitgangspunten:  Wettelijke verplichting; bijvoorbeeld bevel van de politie om bepaalde informatie te verstrekken.  Toestemming door betrokkenen; u geeft specifiek toestemming met wie welke informatie uitgewisseld mag worden en bent op de hoogte waarom de informatie-uitwisseling nodig is.  Overeenkomst met betrokkene(n); dit geldt voor specifieke diensten die door Tom in de buurt worden aangeboden.  Gerechtvaardigd belang.  Vitaal belang; er is sprake van een situatie waarin u geen toestemming kan geven en handelen essentieel is voor het leven.  Gerechtvaardigd belang; bijvoorbeeld voor gebruik van een e-mailadres of postadres voor gerichte mailing, echter alleen met uw toestemming.

 

3. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Participe maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

 

4. Bewaartermijn

We bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is en wettelijk toegestaan is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

5. Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn volgens wettelijke richtlijnen.

 

6. Delen met derden

We verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (zie punt 2 Wettelijke uitgangspunten: toestemming).

 

7. Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: Inzien  Corrigeren of verwijderen; als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u die laten corrigeren of verwijderen.  Bezwaar maken tegen de verwerking; u heeft het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen door Participe die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, op een overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor het beschermen van vitale belangen van u of anderen.  Intrekken van een gegeven toestemming; U heeft altijd het recht om gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Participe of als dat op dat moment niet lukt via het algemene telefoonnummer van Participe 0172 427500 of per email via info@participe.nu 

 

8. Vragen, opmerkingen

Wanneer u nog vragen heeft over hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens kunt u terecht bij uw contactpersoon van Participe. Of als dat niet lukt via het algemene telefoonnummer van Participe, tel 0172427500 of per email via info@participe.nu 

 

9. Klachten

Heeft u een klacht over hoe Participe met uw persoonsgegevens omgaat? U kunt uw klacht kenbaar maken via het contactformulier op onze website; www.participealphen.nu. Ook staat het u altijd vrij om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door ontwikkelingen zoals nieuwe weten regelgeving. U vindt de laatste versie altijd op deze pagina.